Ταυτότητες Εφ. Αξιωματικών

 Όλοι οι Έφεδροι σε Εφεδρεία Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι εκτός των τάξεων του ενεργού Στρατού και εγγράφονται μέλη των Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών Νομών (ΣΕΑΝ), εφοδιάζονται με δελτίο ταυτότητας που αποδεικνύει την ιδιότητα τους και που εκδίδεται από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ (ΦΕΚ τΒ 1415/19 Μαΐ 2016)

Τα δελτία χορηγούνται δωρεάν.

Για την αρχική χορήγηση δελτίου ταυτότητας στους δικαιούχους, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Συμπληρωμένη ηλεκτρονικά Αίτηση − Έντυπο απαιτουμένων στοιχείων με μικρά γράμματα (βλ. τέλος σελίδας). 

β. Πιστοποιητικό Τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού να μην είναι προγενέστερη των τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έκδοση ταυτότητας . Μπορείτε εναλλακτικά να το  ζητήσετε από το ΚΕΠ της περιοχής σας ).

γ. Τρείς  (3) φωτογραφίες του δικαιούχου, έγχρωμες, πρόσφατες, καθαρές, με πολιτική περιβολή, χωρίς κάλυμμα κεφαλής, κατά μέτωπο (ανφάς) και διαστάσεων 2,5εκ. x 2,5εκ. Οι φωτογραφίες πρέπει να εκτυπώνονται στο λεπτότερο φωτογραφικό χαρτί και στην πίσω πλευρά τους πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται με μολύβι το ονοματεπώνυμο και ο ΣΑ του εικονιζόμενου Εφέδρου σε Εφεδρεία Αξκού. Η μία (1) από τις τρείς  (3) φωτογραφίες θα επικολλάται στην πίσω πλευρά του Πιστοποιητικού Τύπου Α΄ και θα βεβαιώνεται, από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του ΣΕΑΝ, η ταυτοπροσωπία.

Για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας, εξαιτίας προαγωγής, φθοράς του παλαιού δελτίου ή αλλαγής στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση, στην οποία θα αναγράφεται το αιτιολογικό της έκδοσης του νέου Δελτίου Ταυτότητας.

____________________________________

Απώλεια – Κλοπή – Αντικατάσταση 

Άρθρο 5

1. Σε περίπτωση απώλειας, του Δελτίου ταυτότητας, θα ενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από τις Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Αρχές ύστερα από Διαταγή του Διευθυντού της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ.

2. Η πιστοποίηση της απώλειας, θα πρέπει να γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα υποβάλει ο απωλέσας, στον ΣΕΑΝ στον οποίο είναι εγγεγραμμένος.

3. Σε περίπτωση κλοπής να συνυποβάλλεται και η δήλωση συμβάντος στην αρμόδια αστυνομική αρχή.

4. Αν η απώλεια του δελτίου είναι αδικαιολόγητη ο κάτοχος θα τιμωρείται με στέρηση αυτού για χρονικό διάστημα από (6) μήνες μέχρι δύο (2) χρόνια κατά την κρίση του Διευθυντού της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ και θ’ αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο για την προαγωγή του Εφέδρου Αξιωματικού.

Άρθρο 6

1. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η επανεγγραφή, προσθήκη ή αφαίρεση στοιχείων στο Δελτίο Ταυτότητας Εφέδρου σε Εφεδρεία Αξιωματικού.

2. Η αντικατάσταση του παλαιού τύπου Δελτίου Ταυτότητας Εφέδρου σε Εφεδρεία Αξιωματικού, να ρυθμιστεί με μέριμνα της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ.